Personvernerklæring

Personvernerklæring for Sellmer Klinikk ApS – Kunder

Håndtering av informasjon

Som kunde hos Sellmer Klinikk samler vi inn og håndterer en rekke personopplysninger om deg, vår kunde. I denne personvernerklæringen kan du se på hvilken måte Sellmer Klinikk håndterer, bruker og deler dine personopplysninger.

Typer informasjon
Sellmer Klinikk samler inn og håndterer følgende typer personopplysninger om deg:
Vanlige kategorier av personopplysninger
Stamdata, dvs. pasientens (inkludert donor) navn, personnummer, e-post, hjemmeadresse, telefonnummer, samt vekt, høyde, røyking og
alkoholvaner, bilde-ID, kontonummer, yrke, informasjon om kjøpt donorsæd (type og donorvalg), resultatet av behandlingen med donorsæden samt eventuelt partnernavn, personnummer, vekt, høyde, røyke- og drikkevaner.

Spesielle kategorier av personopplysninger («sensitive personopplysninger»)
Rase eller etnisk opprinnelse, helseopplysninger (pasient), inkludert journalinformasjon angående ulike helsetilstander, sykdomshistorie, testresultater, tester, seksuelle relasjoner eller legning i form av mulig informasjon om partner og sivilstand – derved indirekte informasjon om seksuell legning til pasienten og eventuell partner, genetiske data (blodprøve fra pasienten i noen tilfeller).

Hensikt
Vi håndterer dine personopplysninger for følgende formål:
Hovedformålet med behandlingen av personopplysningene er å overholde de standarder som er satt for kvalitet og sikkerhet ved innsamling, testing, behandling, konservering, lagring og distribusjon av sæd og assistert reproduksjon med donorsæd. Reglene er fastsatt i EU-direktivet om vev og celler og implementert i dansk lovgivning i Vævsloven, Vævsbekendtgørelsen, lov om assistert befruktning i forbindelse med behandling, diagnostikk og forskning mv. og pålegg om assistert befruktning, f.eks.

 • Identifisering av alvorlige uønskede hendelser og bivirkninger
 • Overholdelse av reglene om antall barn per sæddonor
 • Sikre sporbarhet fra giver til mottaker og omvendt

For å overholde våre forpliktelser med hensyn til gjeldende lover, inkludert den danske vevsloven, EUs databeskyttelseslov, databeskyttelsesloven og annen relevant helselovgivning; for eksempel

 • Dokumentasjonsplikt.
 • Overholdelse av grunnleggende prinsipper for håndtering av personopplysninger og overholdelse av rettsgrunnlaget for behandlingen.
 • Implementering og vedlikehold av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.
 • Etterforskning av mistanke, eller kunnskap, om sikkerhetsbrudd og rapportering til enkeltpersoner og myndigheter.
 • Håndtering av henvendelser og klager fra registrerte personer og andre.
 • Håndtering av tilsyn og henvendelser fra regulatorer.
 • Håndtering av tvister med registrerte personer og tredjeparter.
 • Statistiske undersøkelser og vitenskapelig forskning.

Gi informasjon frivillig
Når vi samler inn personopplysninger direkte fra deg, oppgir du personopplysninger frivillig. Du er ikke forpliktet til å gi oss disse personopplysningene. Konsekvensen av å ikke gi oss personopplysningene vil være at vi ikke kan oppfylle målene nevnt ovenfor, og vi vil heller ikke kunne behandle deg.

Kilder
I noen tilfeller samler vi inn personopplysninger om deg fra annet helsepersonell (etter avtale med deg på forhånd) eller fra laboratorier i forbindelse med testing. Vi behandler informasjonen som mottas i samsvar med denne personvernerklæringen.

Utlevering av personopplysninger
Når det er nødvendig, i et spesifikt tilfelle, vil dine personopplysninger bli gitt videre og delt med følgende mottakere.

 • Myndigheter, når det kreves i henhold til vevslovgivningen, loven om assistert befruktning og annen spesifikk lovgivning – for eksempel den danske pasientsikkerhetsmyndigheten, Helsedirektoratet og Helsedatastyrelsen (SEI)
 • Øvrige fertilitetsklinikker etter tidligere konkret avtale med pasient/donor
 • Laboratorier etter tidligere konkret avtale med pasient/donor
  Budfirmaer

Juridisk grunnlag for håndtering og deling av personopplysninger
Det juridiske grunnlaget for innsamling, håndtering og utlevering av dine personopplysninger er:

 • Under prosessen samles, håndteres og deles generelle personopplysninger i samsvar med databeskyttelsesloven under artikkel 6 (1) (a), (b) og (c), mens sensitive personopplysninger samles inn, behandles og deles i samsvar med databeskyttelsesloven under artikkel 9 (2) (a), (b), (f), (h) og (i).
 • Pliktene til å samle inn, behandle og videreformidle personopplysninger i forbindelse med fertilitetsbehandling med donorsæd fremkommer bl.a. av reglene, som er fastsatt i lov om assistert befruktning i forbindelse med behandling, diagnostikk og forskning mv., Bekendtgjørelse om assistert befruktning og i EU-direktivet om vev og celler og implementert i dansk lovgivning i Vævsloven og Vævsbekendtgørelsen samt i barneloven.
 • I tillegg er vi forpliktet til å behandle en rekke personopplysninger om deg i henhold til autorisasjonslovens kapittel 6, journalføringsloven, særlig §§ 5-10, og helselovens kapittel 9.

Tilbakekall av samtykke
Hvis håndteringen av dine personopplysninger er basert på samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket. Hvis du trekker tilbake samtykket, påvirker ikke dette noen behandling før tilbaketrekkingen av samtykket, inkludert utlevering basert på samtykke.

Bruk av databehandlere
Dine personopplysninger kan bli behandlet og lagret av våre databehandlere som lagrer dataene på våre vegne og etter vår instruks. Våre databehandlere inkluderer:

 • Microsoft – Office 365
 • Siteworks (selskapets nettsted)
 • Laboratorier, for tiden OUH-Odense universitetssykehus

Oppbevaringsperiode
Vi lagrer personopplysninger om deg så lenge vi trenger for å utføre ovennevnte formål.

Journalinformasjon, inkludert helseopplysninger, informasjon om seksuelle relasjoner og genetiske data, samt identifikasjonsopplysninger og stamdata det vil si kundens navn, personnummer, samt vekt, høyde, røyke- og alkoholvaner, bilde-ID, e-post, telefonnummer og hjemmeadresse, informasjon om donorsæden, som du har blitt behandlet med (type og donorbehandlingsvalg, etc.) oppbevares i 30 år etter behandlingsresultater til mottaker. og omvendt, som er et lovkrav, se den danske Vævsloven § 12 og Bekendtgjørelsen om vevsbruk §§ 16 og 21. Vi lagrer også i samme periode og etter samme lovgrunnlag opplysninger om partnerens navn, personnummer, samt vekt, høyde, røyke- og alkoholvaner.

Dersom du sender dine personopplysninger til oss, men du ikke mottar inseminasjonsbehandling hos oss, opererer vi med følgende slettingsfrister:

 • Personopplysninger om kunder som verken kommer til klinikken for undersøkelse eller behandling, slettes senest ½ år etter at vi mottar informasjonen.
 • Personopplysninger om kunder, som har vært innom klinikken for undersøkelse eller lignende, for eksempel skanning, men uten å ha fått inseminasjonsbehandling, slettes senest 10 år etter siste tilføyelse i deres journal, i henhold til journalføringsloven.

Det kan oppstå omstendigheter der vi er forpliktet til å oppbevare dine personopplysninger i lengre tid; for eksempel i forbindelse med en klage eller et erstatningskrav.

Dine rettigheter
I henhold til personvernloven har du en rekke rettigheter i forhold til Sellmer Klinikks håndtering av opplysningene dine. Du kan når som helst utøve dine rettigheter. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, bør du kontakte Sellmer Klinikk.

Dine rettigheter er:
Retten til å se informasjonen din (rett til innsyn)

 • Du har rett til å se informasjonen vi behandler om deg, samt annen tilleggsinformasjon.

Rett til korrigering (retting)

 • Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet. Sellmer Klinik har plikt til å svare på din henvendelse.

Rett til sletting

 • I spesielle tilfeller har du rett til å få opplysninger slettet før det tidspunkt opplysningene ellers ville blitt slettet. Sellmer Klinikk har plikt til å svare på henvendelsen.

Retten til å begrense behandlingen av opplysninger

 • I noen tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å få begrenset behandling, må vi i fremtiden kun behandle informasjon – bortsett fra lagring – med ditt samtykke, eller med det formål å etablere, håndheve eller forsvare et rettskrav, eller for å beskytte en person eller viktige sosiale interesser.

Rett til å protestere

 • Du har i noen tilfeller rett til å protestere mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger.
  Du kan lese mer om rettighetene i Datatilsynets veiledning om rettigheter til registrerte personer, som finnes på www.datatilsynet.dk (kun på dansk)

 

Kontakt eller klager

Hvis du har spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger, dine rettigheter eller ønsker å klage, kan du gjerne kontakte oss.

Forespørsler kan rettes til:
Sellmer Klinik ApS (CVR 32478492)
Ørestads Boulevard 61F, 1.
2300 København S

Direktør Anette Sellmer (e-post: info@sellmerklinik.dk)
Tlf.: +45 30 30 70 80

Hvis spørsmålet eller klagen din ikke blir løst, kan en klage deretter rettes til det danske datatilsynet. Kontaktadressen finner du på www.datatilsynet.dk
Hvis du vil lese dette på dansk, finner du det på dansk side.

Hvorfor velge Sellmer Klinik for din behandling?